LAW TEXTS AND OTHER MATERIAIS

 

Dr.G.EFTEKHAR

 

كتابخانه گنج دانش

 

Burglary

 

دزدى

 

 

 

 A person is guilty of burglary (punishable by fourteen years' imprisonment) if:

 

يك شخص متهم به دزدى است اگر: (مجازات به وسيله ى ١٤ سال حبس (

 

)a) he enters any building or part of a building as a trespasser and with intent to steal, inflict grievous bodily harm, or commit rape therein, or to do any unlawful damages to the building or anything therein; or

 

a) شخصى كه به قصد دزدى يا اعمال جراحتِ بدنى يا تعدّى واردِ يك ساختمان يا بخشى از آن ميشود و يا باعثِ ايجاد خسارت به ساختمان يا بخشى از آن بشود.

 

b) having entered as a trespasser, he steals or attempts to steal or inflicts or attempts to inflict any grievous bodily harm.

 

b) كسى كه به عنوان يك متجاوز واردِ مكانى ميشود اقدام به دزدى ميكند يا قصدِ دزدى دارد و يا اقدام به آسيب رساندنِ جسمى ميكند و يا قصد آن را دارد.

 

Entry as a Trespasser

 

ورود به صورت غير مجاز

 

(a) It is crucial to determine whether at the time of entering the accused was a trespasser.

 

a) تعيينِ اينكه آيا شخص متهم شده در زمان ورود متجاوز است يا خير حياتى است.

 

(b) If the accused is given permission to enter for a particular purpose, but in fact enters for the purpose of stealing or some other purpose, he is a trespasser. It is the same if his entry is made under false pretences: if, e.g., D pretends to be a gas-man come to read the meter, and once inside steals

 

اگر به فرد متهم شده اجازه ى ورود براى هدف خاصى داده شود ولى شخص در حقيقت قصد دزدى يا هدف ديگرى داشته باشد آن شخص متجاوز است. اگر ورود شخص تحت تظاهر دروغين صورت بگيرد به طور مثال او تظاهر كند كه مامور گاز است و براى خواندن كنتور آمده است ولى به محض ورود اقدام به دزدى كند متجاوز است

 

(c) It is irrelevant what time of day or night the offence is committed.

 

c) جرم در هر ساعتى از طول شبانه روز ميتواند صورت بگيرد.

 

(d) If a person commits any burglary, and has with hin any firearm, offensive weapon or explosive (or imitation fircarm), he is guilty of aggravatcd burglary and liable to imprisonment for life

 

d) اگر يك شخصى مرتكب هرگونه دزدى شود و همراه خود هرگونه سلاح گرم و يا سلاح سرد و يا مواد منفجره (يا سلاح جعلى) داشته باشد او متهم به دزدى و سرقت بوده و محكوم به حبس ابد است.

 

Infanticide

 

كودك كشي

 

Where a woman willfully causes the death of her child . whilst it is under the age of twelve months.

 

در موارديكه زني عمدا طفل زير دوازده ماه خود را ميكشد .

 

But whilst the balance of her mind is disturbed by the after .

 

اگر با واسطه آثار بعداز زايمان تعادل رواني او مختل شده باشد .

 

She is guilty of infanticide

 

مجرم به بچه كشي خواهد بود

 

And not of murder

 

نه قتل عمد

 

Infanticide is punishable as manslaughter.

 

مجازات بچه كشي همانند قتل عمد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون انگلیسی حقوقی(جزا)

 

 

 

The crime of forgery is defined as the false making of an instrument or the material altering of it.

 

جرم در حقوق کامن لا عبارتست از ساختن یا جعل یا قلب یا هر انچه که ماهیت مادی چیزی قلب شود یا ساختن ساختگی اسناد مجعول.

 

A principal feature of in choate crimes is that they re committed even though the main offence is non successfuly consummated.

 

از خصایص مهم جرائم ان است که در عرف قانون ان جرم حاصل شود واگر چه ناقص یا عقیم باشد.

 

A prison or place of confinement where convicted felons are sent to server out the term of their sentence.

 

زندان محلی است برای طی مدت دوران حبس مجرمین طبق عرف قانون.

 

A house of correction or reformation is a place for confinement of juvenileoffenders.

 

کانون اصلاح وتربیت مکانی است برای جوانان مجرم که سن انها از نظر عرف قانون قانونی نشده و انها را باز اوری وتربیت میکنند.

 

Reformation a panel institution for youthful offenders where the emphasis.

 

کانون اصلاح وتربیت مرکزی است که افراد جوان که جرائم سنگین نکرده اند اصلاح وارشاد وتادیب وتربیت می کند.

 

لغات مهم:

 

‏1-impssible crimeجرم محال

 

‏2-incidental crimeجرم تبعی

 

‏3-inchoate crimeجرم ناقص

 

‏4-accidental crimeجرم اتفاقی

 

‏5-prison=confinement=penitentiaryزندان

 

‏6-reformationبازاوری-پرورش صحیح-اصلاح

 

‏7-juvenile=youngجوان

 

‏8-larcenyدزدی

 

‏9-forgery=counterfeitتقلب

 

 

 

 

 

Genral Defences

 

دفاعیات عمومی

 

it,s convenient to group these to gether although mistake is no more than a negating of mens rea.

 

بجهت سادگی می توان اشتباه وعنصر مادی را در یک گروه قرار داد چون هر ۲ نزدیک بهم می باشند.

 

if the act is involuntary there,s no act in law this means that it would be a defence even to an offence of strict libility.

 

در صورتی که عمل فرد بی اراده او باشد از دیدگاه حقوق این امر عمل جرم محسوب نمی شود.این بدان معنا است نوعی مسئوولیت دفاعی منظور می شود.

 

 

 

 

 

 

 

A successful defence of automatism entitles the defendent to an absolute acquittal.but the courts have qualified the defence in three ways will not be entitiled to the defence if there was prior fault on his part e.g if he dose not stop driving when he realize that he ,s likely to fall asleep -self -induced intoxication will never amount to automatism /if the automatism arises from disease of the mind the M,naghten rules will be applide.

 

اگر دفاع در دعوی با استفاده از بی اختیاری باشد باعث تبرئه شدن متهم می شود.

 

اما این مورد را دادگاها به ۳ طریق بیان می کنند:

 

۱-متهم در صورتیکه مرتکب جرمی قبل شده باشد مانند خواب الودگی و توقف نکرده ومنجر به جنایتی شده مشمول بی اختیاری وبرائ نمی شود.

 

۲-اگر فرد مختارا مست شود این هم شامل نمی شد.

 

-اگر از اختلالات دمغی باشد اگر عما دارو مصف شده باشد بازهم برئت حاصل می شود.

 

Template Design:Afzadi